In order to provide you with a better shopping experience, we place cookies on our site, and will continue to use personal data collected with cookies in accordance with our Data Policy - the purposes and methods and regulations set forth in our information.

Devlet Opera ve Bale
Patara

Announcement

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU


​ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

 
Genel Müdürlüğümüzce 2/1/2016 tarihli ve 29581 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Ek-1’de yer alan kadrolar Ek-2’de yer alan konu başlıklarında unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.
 
ARANILACAK ŞARTLAR
Unvan değişikliği sınavına başvuru şartları ile diğer hususlar aşağıda yer almaktadır.
I-Genel Şartlar
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,
b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,
gerekir.
 
II-Özel Şartlar
a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 
b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
 
c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,
 
ç) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,
gerekir.
 
SINAV BAŞVURUSU
Başvurular 29.04.2024 tarihinde başlayıp 07.05.2024 tarihi saat 17.00’de sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak olup başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.
 
Genel Müdürlüğümüz ve bağlı Müdürlüklerimizde görev yapan personelden başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyanlar, son başvuru tarihine kadar Ek-1’de yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabileceklerdir.
 
Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin de sınava katılmaları mümkündür.
 
Aday memur statüsünde olanlar ile Genel Müdürlük personeli olmayanlar başvuru yapamazlar.
 
Sınava katılacak adaylar, Ek-3’de yer alan dilekçe ve Ek-4’de yer alan başvuru formunu Genel Müdürlük/Müdürlük evrak birimine teslim edeceklerdir. Evrak birimi başvuruları Belgenet üzerinden Genel Müdürlük/Müdürlük personel birimlerine gönderecektir. Başvurularda evrak biriminin kayıt tarihi ve saati dikkate alınacaktır.
 
Müdürlükler Ek-3’de yer alan dilekçe ve Ek-4’de yer alan başvuru formunu bir yazı ekinde son başvuru tarihini izleyen bir hafta içinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderir.
 
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde ilan edilecektir.
 
Başvuruları öngörülen şartlara uygun olmaması nedeniyle Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilen listede yer almayanlar, listenin ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde görevli oldukları Genel Müdürlük/Müdürlükleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İtirazlar adı geçen Başkanlıkça beş iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere görevli oldukları Genel Müdürlük/Müdürlükler aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.
 
Sınav başvuruları hakkında Genel Müdürlük Personel Şube Müdürlüğünden bilgi alınabilecektir.
Tel: 0 312 229 33 68
 
ATAMA YAPILACAK KADROLAR
Atama yapılacak kadrolar Ek-1’de yer almaktadır.
 
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KONULARI
Unvan Değişikliği Sınavında yer alan sınav konuları ve soruların dağılımı Ek-2’de yer almaktadır.
 
YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav, Hacı Bayram Veli Üniversitesince 01.06.2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri, sınav salonu ve sınav giriş belgeleri için personelimize ayrıca duyuru yapılacaktır.
 
SÖZLÜ SINAV
Ek-1’de yer alan unvanlar için yapılacak sözlü sınavda adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.
 
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.
 
Yazılı sınavda başarılı olup, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
 
Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
 
Unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.
 
Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
Unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
 
SINAVLARIN ERTELENMESİ VE GEÇERSİZ SAYILMASI
Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.
 
Sınavlarda; kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
 
Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, kişi hakkında yasal işlem yapılır.
 
Deprem, sel ve benzeri doğal afetler nedeniyle sınavlar ertelenebilir.
 
ATAMA VE DİĞER HUSUSLAR
Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içinde atanır.
 
Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalanlara, boşalanlara başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, Genel Müdürlükçe belirlenmesi halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
 
Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya mevzuata uygun süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
 
Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
 
İlgililere duyurulur.
 
EK1: KADROLAR​
EK2: SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI
EK3: DİLEKÇE ÖRNEĞİ
EK4: SINAV BAŞVURU FORMU