Sana daha iyi bir alışveriş deneyimi sunulabilmesi için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinde çerezler ile toplanan kişisel verilerin Veri Politikamız - Bilgilendirmelerimizde belirtilen amaçlar ve yöntemler ile mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.

Devlet Opera ve Bale
Patara

Duyurular

657 sayılı DMK'nın 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında 77 personel alımı yapılacaktır.


​​BASVURU BELGESI.xls

SINAV ILANI.docx

​​

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde  görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde  görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.


Birimi 

Branş 

Adet 

Toplam 

ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

ORKESTRA SANATÇISI


Keman

Vurmalı Sazlar

Viyolonsel


BALE SANATÇISI


KORO SANATÇISI


Soprano

Mezzo Soprano

Tenor

Bas
2

1

1


2
1

1

1

1

10 


İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

SOLİST SANATÇI GRUBU

Opera solist san.

Konzertmeister


ORKESTRA SANATÇISI


Keman

Viyola

Viyolonsel

Kontrobas

Trompet

Klarnet

Fagot

Flüt

Vurmalı Sazlar

Korno


KORO SANATÇISI

Soprano

Alto

Tenor

BasBALE SANATÇISI


SAHNE ÜSTÜ VE SAHNE GERİSİNDE GÖREV YAPACAK PERSONELSüflör

Kondüvit

Üst Yazı


1

12

2

2

1

1

1

1

2

1

23

3

3

3


111

1

1


43

İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ


 


OPERA SOLİST SANATÇISI

KORO SANATÇISI

Soprano 

Mezzo Soprano

ORKESTRA SANATÇISI

Keman

Kontrabas2


1

1


1

1

6

MERSİN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ


Koro Sanatçısı (Soprano)

Bale Sanatçısı Solist

Bale Sanatçısı Kordobale


2

1

2

5

ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KORO SANATÇISI

Tenor

Bas

Bale Sanatçısı Solist

Bale San. Kordöbale

ORKESTRA SANATÇISI

Vurmalı Sazlar

Keman


2

1

1

1

1

1

7

SAMSUN DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KORO SANATÇISI

Mezzo Soprano

Tenor

BALE SANATÇISI


ORKESTRA SANATÇISI

Obua

Viyolonsel


1

1

2


1

1

6


TOPLAM

77  1. GENEL ŞARTLAR:
1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1- Opera Solistleri, Koro ve Orkestra Sanatçıları için Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

2- Bale Solist Sanatçıları için, Yükseköğretim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi ve konservatuarların bale bölümünden lisans düzeyinde, Kordöbale için ise  bale bölümünden en az lise düzeyinde mezun olmak.

3-SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE HİZMET VEREN PERSONEL İÇİN;

Kondüvit için;
Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuarların opera - şan veya bale bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,

Suflör için;
Yükseköğretim Kurumu bünyesinde eğitim veren konservatuarların opera-şan bölümünden lisans düzeyinde veya Yükseköğretim Kurumları bünyesinde eğitim veren müzik fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak

Üst yazı Personeli için, 
a) Yükseköğretim Kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, 

b) Bir yabancı dili (tercihen İngilizce ve İtalyanca) iyi derecede bilmesi,

c) Bilgisayar programlarını yeterli düzeyde kullanma bilgisine sahip olmak,

d) Nota okuma ve takip etme yetisine sahip olma

e) Opera bale ve tiyatro    konularında genel kültüre sahip olmak,

4- Yapılacak dinleti, uygulama veya değerlendirme sınavında başarılı olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın "D" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, melek.dal@operabale.gov.tr , melek.dal@ktb.gov.tr  e-posta adreslerine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. İş bu Personel alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandığı 05.02.2021 tarihinden 19.02.2021 tarihi saat 17:00’a kadar yayımlanacaktır.  19.02.2021 tarihi saat 17:00 dan sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması halinde başvurular dikkate alınmayacak ve sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda Kurumumuz ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr  internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D- İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği; 

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı). 

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.

5- Bir adet son 3 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (pdf veya jpg formatında )

E- ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. 

2- Sınavına girecek adaylar kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur.

3- Adaylara sınavda Ek 1’de belirtilen kendi alanları ile ilgili müfredat uygulanacaktır.  Komisyon gerek gördüğü taktirde müfredatta belirtilen konuların dışında da adaylardan bilgi talep edebilir.

F- SINAV YERİ:

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:20 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHLERİ:

Sınavlar yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr  adreslerinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (5'er adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.

H- SINAV ŞEKLİ:

Sınav dinleti, uygulama veya değerlendirme şekilde yapılacaktır.

I- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak sözleşme imzalanacak olup, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak sözleşme imzalanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.ktb.gov.tr ve www.operabale.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

İlanen duyurulur.
                                                                                                                                    Ek- 1

6/6/1978 TARİH VE 7/15754 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARIN EK 8 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA VE ESASLARIN EKLİ 5 SAYILI CETVELİNDE YER ALAN UNVANLARDA GÖREV YAPACAK       PERSONELE İLİŞKİN UYGULAMA MÜFREDATI

KEMAN:

a) W. A. Mozart Keman Konçertosu No.3, No.4 veya No.5’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

VİYOLA:

a) C.Stamitz veya F.A.Hoffmesiter Viyola Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

VİYOLONSEL:

    a)   J. Haydn Do Majör veya Re Majör Viyolonsel Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci                          bölüm kadansıyla (Piyano eşlikli). 

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

KONTRABAS:

a) C. D. V. Dittersdorf veya G. Bottessini Kontrabas Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

FLÜT:

a) W. A. Mozart Re Majör Flüt Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Piccolo çalmayı da içerebilecektir.)

OBUA:

a) W. A. Mozart Do Majör Obua Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Korangle çalmayı da içerebilecektir.)

KLARİNET:

a) W. A. Mozart Klarinet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Basklarinet çalmayı da içerebilecektir.)

FAGOT:

a) W. A. Mozart Fagot Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde Deşifre parçalar Kontrafagot çalmayı da içerebilecektir.)

KORNO:

a) W. A. Mozart Korno Konçertosu No.2, No.3 veya No.4’ ten biri, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

TROMPET:

a) J. Haydn Trompet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Çalgının her tür transpozesi dahil!)

TROMBON:

a) F. David Trombon Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. 

TUBA:

a) W.Williams Tuba Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler.

PİYANO:

a) W. A. Mozart veya J. S. Bach Piyano Konçertolarından birisi, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra, opera, piyano eserlerinden seçmeler. (Önemli Opera eserlerinin piyano-şan indirgemelerinden komisyon tarafından belirlenecek seçmeler. Adaydan piyano partisini çalarken şan partisini söylemesi, komisyon tarafından belirlenecek bir eseri başka bir tona transpoze ederek çalması ve bir orkestra partisyonundan eseri deşifre etmesi beklenecektir.)

ARP:

a) G. F. Haendel Arp Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Piyano eşliği zorunluluğu aranmaz)

TİMPANİ / VURMALI ÇALGILAR:

a) Adayın kendi seçeceği Timpani, Marimba, Ksilofon, Trampet ve diğer vurmalı çalgıları kapsayan bir konçertonun tümü (Piyano eşlikli).

b) Deşifraj; Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler. (Timpani ve tüm vurmalı çalgıları içerecektir!).

                        

KORO SINAVLARI:

a) Ses egzersizi

b) Adayın belirleyeceği bir Mozart arya veya bir opera aryası

c) Komisyonca belirlenecek bir deşifraj.

BALE SINAVLARI:

a) Klasik Bale dersi (Bar ve orta egzersizleri)

b) Adayın kendi seçeceği klasik bale yada modern dans varıatıonu sergilenecek.
          KONDÜVÜT SINAVLARI:

          Adayların nota takip etme yeterliliği, opera ve sahne sanatları konusundaki bilgileri

          değerlendirilecektir.  

         SUFLÖR SINAVLAR:

          Adayların nota, text takip edebilme yeterliliği, opera ve sahne sanatları konusundaki 

          bilgileri değerlendirilecektir.

          ÜST YAZI PERSONELİ SINAVLARI:

          Adaylardan nota text takip edebilme yeterliliği Opera ve sahne sanatları 

          alanındaki yeterliliği değerlendirilecektir.         


         


xls'i açmak için tıklayınız docx'i açmak için tıklayınız